REGULAMIN konkursu Początek Wakacji 2024

Regulamin konkursu "Początek Wakacji 2024"
1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest Łukasz Badurek z siedzibą w Warszawie ul. Dworkowa 22 o numerze identyfikacyjnym REGON: 361142430 , NIP: 1181614389 (dalej również: „Organizator”).
1.2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Początek Wakacji 2024” (dalej również: „Konkurs”).
1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej również: „Regulamin”).
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz (dalej również: „Uczestnik”).
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
1.7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.

2. Założenia konkursu

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na fan page’u firmy Nat4Dog Łukasz Badurek www.facebook.com/nat4dog
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 01.07.2024 r. do 07.07.2024 r. do godziny 20:00

3. Zasady prowadzenia konkursu i przyznawania nagród

3.1. Konkurs polega na umieszczeniu pod postem ogłaszającym konkurs wspomnienia/wzmianki z wakacji z psem 2024 w formie zdjęcia lub opisu i zdjęcia. Uczestnik wstawiając zdjęcie oświadcza, że ma do niego prawa autorskie.

3.2. Nagroda zostanie przyznana dla Wspomnienia, które zdobędzie najwięcej reakcji w czasie trwania konkursu, Uczestnik polubi stronę firmy, profil na Instagramie oraz będzie zapisany do newslettera na stronie www.nat4dog.pl.

3.3. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi na fan page’u firmy Łukasz Badurek o nazwie NAT4DOG w dniu 07.07.2023 do godziny 21:00 r. Dodatkowo zwycięzca zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach Konkursu za pośrednictwem facebooka/messengera.


3.4. Zabrania się w ramach Konkursu zgłoszenia propozycji, które mogą stanowić naruszenie prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zawierających treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite lub wulgarne. Takie komentarze/treści będą mogły zostać usunięte przez Organizatora.

4. Nagroda

4.1. Organizator przyzna 3 narody: I miejsce - książka + gryzaki o wartości 100 pln brutto, II i III miejsce - książka + gryzaki o wartości 50 PLN. Zawartość paczek zostanie uzgodniona ze zwycięzcami w prywatnej wiadomości.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”. Reklamacje dotyczące Konkursu muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych (decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Uczestników do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5.4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej) lub nie zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
6.2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.nat4dog.pl. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie  www.facebook.com lub w materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
6.3. Konkurs nie jest sponsorowany ani współorganizowany przez podmiot prowadzący serwis Facebook.com, a jego udział ogranicza się do udostępnienia platformy informatycznej serwisu. Tym samym podmiot prowadzący serwis Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za realizację Konkursu.
6.4. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach związanych z Konkursem i innych celach dozwolonych ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik niniejszym potwierdza, że podał swoje dane osobowe dobrowolnie. Organizator Konkursu jako administrator danych osobowych jednocześnie informuje, że Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6.5. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl